TPA Total Training and Certification Center ศูนย์อบรมและรับรองคุณวุฒิครบวงจร ส.ส.ท.

สมัคร

ทำไมต้องศูนย์อบรมและรับรองคุณวุฒิครบวงจร ส.ส.ท.

หลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรเฉพาะทาง

ศูนย์อบรมและรับรองคุณวุฒิครบวงจร ส.ส.ท. มีหลักสูตรที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคล และองค์กร โดยแต่ละหลักสูตรผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างเป็นระบบโดยทีมงานคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 ในขอบข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ โดยการฝึกอบรมแบบ Public Training, In-house Training, Self Learning, การเทียบโอนวุฒิปริญญาตรี, การศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ การพัฒนานักวินิจฉัยและให้ปรึกษา การพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการภาครัฐ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา และการมอบรางวัลคุณภาพ

ห้องสัมมนา และห้องฝึกปฏิบัติการ

ศูนย์อบรมและรับรองคุณวุฒิครบวงจร ส.ส.ท. มีห้องฝึกปฏิบัติการ และห้องสัมมนาตามระดับจำนวนผู้เข้าอบรม ทำให้ไม่ต้องกังวลและไม่รู้สึกอึดอัดคับแคบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกปฏิบัติการจะมีเครื่องมือฝึกปฏิบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนทั้งด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือด้านความปลอดภัย เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางเวลาที่ยืดหยุ่น

ศูนย์อบรมและรับรองคุณวุฒิครบวงจร ส.ส.ท. ให้คุณสามารถเลือกเวลาในการอบรม ฝึกอบรม หรือให้คำปรึกษาได้ และสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ได้ทั้ง Public Training, In-house Training, Coaching, Consulting, Study Mission และ Self Learning ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณสมัครเข้ารับการอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถมาได้ตามวันเวลาที่ กำหนด และได้แจ้งให้ TPA (ส.ส.ท.)ได้ทราบแล้ว คุณสามารถมาเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเดิมที่เปิดในรอบถัดไปได้ทันที โดยไม่เสียสิทธิ

เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่ใส่ใจ

ศูนย์อบรมและรับรองคุณวุฒิครบวงจร ส.ส.ท. มีเครือข่ายวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความตั้งใจจริง ยินดีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และพร้อมที่จะเอาใจใส่ผู้เข้าอบรมทุกท่านแบบเป็นกันเอง ดูแลอย่างใกล้ชิด

Materials ได้มาตรฐาน

ศูนย์อบรมและรับรองคุณวุฒิครบวงจร ส.ส.ท. คุณมั่นใจได้ว่าวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์สอนจากการทำงานจริง พร้อมเอกสารประกอบการอบรมที่จัดทำมาเฉพาะสำหรับการฝึกอบรมที่นี่เท่านั้น วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจะมีการสอนและใส่ใจผู้เข้าอบรมเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างตรงประเด็น

เน้นทั้งเทคนิคโดยไม่ทิ้งทักษะพื้นฐาน

ศูนย์อบรมและรับรองคุณวุฒิครบวงจร ส.ส.ท. ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้ และไม่ทิ้งพื้นฐานความรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการทำงานและการเรียนรู้ต่อไปได้

อบรมสัมมนา - คอร์สอบรม มากกว่า 1,000 คอร์ส