Project Management Professional Training รุ่นที่ 7
(for PMP Certification)

08.30 น. - 17.00 น. (35 DPU) วันที่ 30 พฤศจิกายน และวันที่ 1, 6-8 ธันวาคม 2560
ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18


การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นการประยุกต์นำเอาความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการบริหารโครงการ ตั้งแต่โครงการขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน โดยสิ่งที่ผู้บริหารโครงการต้องพิจารณา ได้แก่ การวางแผนและควบคุมขอบเขตของงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน งบประมาณโครงการ และความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินโครงการ นั้นเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างสูงสุด

หลักสูตรการบริหารโครงการนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวน หรือต้องการพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ หรือผู้ที่ต้องการนำความรู้เรื่องการบริหารโครงการไปใช้ในการสอบ PMP Certification ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า PMP เป็นมาตรฐาน ที่ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการจัดการโครงการในระดับสากล สามารถใช้ประกอบการทำงานด้านบริหารโครงการได้ทั่วโลก ดังนั้นหลักสูตรการบริหารโครงการนี้จึงเหมาะสำหรับการเตรียมความพร้อม และขยายโอกาสสำหรับการทำงานใน AEC


สำรองที่นั่งออนไลน์

ติดต่อสอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง โทร. 02-7173000-29 ต่อ 791 (คุณกมลววรณ), 793 (คุณขันทอง) e-mail : kamolwan@tpa.or.th, khanthong@tpa.or.th

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • ภาพรวมของการบริหารโครงการและความสำคัญของ PMP
 • การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Project Stakeholder Management)
 • การบริหารขอบเขตของโครงการ (Project Scope Management)
 • การบริหารเวลาของโครงการ (Project Time Management)
 • การบริหารต้นทุนของโครงการ (Project Cost Management)
 • การบริหารการติดต่อสื่อสารของโครงการ (Project Communication Management)
 • การบริหารทรัพยากรบุคคลของโครงการ (Project Human Resource Management)
 • การบริหารจัดการคุณภาพของโครงการ (Project Quality Management)
 • การบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management)
 • การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ (Project Procurement Management)
Project Management Professional Training (PMP)

คณะวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
 4. คุณพิชญ์ เตชะกำธร

อัตราค่าลงทะเบียน (ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%)

 • สมาชิก 25,000 บาท
  (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
 • บุคคลทั่วไป 29,000 บาท

สำรองที่นั่งออนไลน์


สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายงานการศึกษาฝึกอบรมวินิจฉัยให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ติดต่อ โทร. 02-7173000-29 ต่อ 791 (คุณกมลววรณ), 793 (คุณขันทอง) e-mail : kamolwan@tpa.or.th, khanthong@tpa.or.th


คำสำคัญ: Project Management Professional Project Management Professional Training PMP PMP Certification Project Stakeholder Management Project Scope Management Project Time Management Project Cost Management Project Communication Management Project Human Resource Management Project Quality Management Project Risk Management Project Procurement Management PMP Box 35 DPU