Executive’s Innovative Thinking System รุ่น 4
Exclusive Course for Top Business Leaders

รุ่น 4 : วันที่ 12-13, 20-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. The Bangkok Club, Sathorn City Tower

Innovative Thinking System

สร้างสรรค์ความคิด
พัฒนาต่อยอด
ก้าวไกลสู่ความสำเร็จ

ITS เป็นระบบการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อออกแบบแนวคิดในสิ่งใหม่และพัฒนาต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งหน่วยงานและองค์กรชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นได้นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรสู่ความสำเร็จมาแล้วอย่างมากมาย

สำรองที่นั่งออนไลน์

ติดต่อสอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง
โทร. 02-7173000 ต่อ 790 (คุณพรรณศิริ) 793 (คุณขันทอง) e-mail : phansiri@tpa.or.th, khanthong@tpa.or.th

บรรยายโดย

Innovative Thinking System

Mr.Hiromichi Ikeda
International Master Trainer

Innovative Thinking System

คุณสุธี พนาวร
Certified ITS Trainer

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารที่กำกับดูแลฝ่ายงาน Marketing
 • ผู้มีหน้าที่หรือรับผิดชอบในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/ธุรกิจใหม่
 • Human Resource & Organization Development

วิธีการสัมมนา และภาษาที่ใช้

 • บรรยายเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น มีผู้เชี่ยวชาญไทยเป็นผู้บรรยายเสริม
 • ทำ Workshop ในแต่ขั้นตอนของระบบ

เนื้อหาในการบรรยาย

ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 4 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนจะมี 7 ทักษะที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ดังนี้

Step 1 Generating ideas (More ideas, more opportunities)
เป็นขั้นตอนที่วิทยากรจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนานำเสนอความคิด (ideas) โดยอิสระอย่างมีเหตุมีผล เน้นการนำเสนอแนวคิดในเชิงบวก และส่งเสริมให้เกิดความเคารพในความคิดซึ่งกันและกัน
Step 2 Narrowing down Ideas (Choose the best Idea with confidence)
ให้ผู้เข้าสัมมนาแสดงความคิดเห็น และให้เหตุผลอย่างกว้างขวางเพื่อคัดเลือก Idea ที่ดีที่สุดออกมาใช้ประโยชน์ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการฝึกทักษะของผู้นำในการคัดเลือก Idea ที่ดีที่สุดไปสู่การนำสร้างสรรค์งานจริง
Step 3 Polish/fine tune ideas (Create competitive proposals)
การขัดเกลา Idea และหาข้อสรุปของ idea ที่ดีที่สุด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และยังเป็นขั้นตอนที่ฝึกให้ผู้เข้าสัมมนามีทักษะในการรับมือกับแรงต่อต้านจากผู้ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มที่มีความคิด ความเห็นแตกต่างกัน หรือการจัดการการนำเสนอความคิดในเชิงอารมณ์มากกว่าเชิงเหตุผล
Step 4 Designing implementation plans (Develop a feasible roadmap)
การออกแบบแผนงานในการดำเนินการไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบ

Competency ที่ได้จากการผ่านหลักสูตรนี้

 • สามารถสร้างกลยุทธ์การพัฒนาตลาดกลุ่มใหม่ได้
 • สามารถสร้างกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจใหม่ หรือทางเลือกของธุรกิจใหม่ในอนาคตได้
 • สามารถสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ให้กับธุรกิจ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ และบริการในปัจจุบันได้
 • สามารถสร้างสรรค์แนวคิดในเชิงบวกเพื่อการปรับปรุง พัฒนางาน และการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้

อัตราค่าลงทะเบียน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • สมาชิก 36,000 บาท
 • บุคคลทั่วไป 41,000 บาท

พิเศษ สำหรับหน่วยงานที่สมัครเข้าสัมมนา ท่านสามารถเลือกรับบริการ Consultation ได้ เพียงวันละ 10,000 บาทต่อ 3 ชั่วโมง (ระบุภายหลังการนัดหมาย)

สำรองที่นั่งออนไลน์


สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายงานการศึกษาฝึกอบรมวินิจฉัยให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ติดต่อ โทร. 02-7173000 ต่อ 790 (คุณพรรณศิริ) 793 (คุณขันทอง) e-mail : phansiri@tpa.or.th, khanthong@tpa.or.th

คำสำคัญ: Innovative Thinking System ITS ระบบการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรม การสร้างความคิดเชิงนวัตกรรม ความคิดเชิงนวัตกรรม Hiromichi Ikeda สุธี พนาวร