Manufacturing Executive Program รุ่น 5

วันที่ 2, 8-9, 14-15, 21-22, 28-29 มีนาคม 2561 โรงแรมจัสมินรีสอร์ท บีทีเอส พระโขนง

หลักสูตรสัมมนา สำหรับผู้บริหารยุคใหม่

เมื่อท่านเป็นผู้บริหารในระดับจัดการแม้ว่าในแต่ละส่วนงานจะมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันไปตามที่องค์กรได้กำหนดไว้ แต่หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือท่านต้องดำเนินการให้สิ่งที่เป็นแนวคิดจากผู้บริหารระดับสูง (Top Management) ที่ถ่ายทอดผ่าน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) นโยบาย (Policy) มาแปลงสู่ระดับปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม งานของผู้จัดการจึงไม่ใช่การคิดถึงงานในปัจจุบันเพียงเท่านั้น แต่จะหมายถึงการเตรียมการเพื่อการบรรลุเป้าหมายในอนาคต ในสถานการณ์ที่ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คู่แข่งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจนไม่อาจตามทัน และการสื่อสารที่ทำให้ข้อมูลของทุกคนเท่าเทียมกัน ทำอย่างไรผู้จัดการเช่นท่านจะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าก่อนองค์กรอื่นได้อย่างยอดเยี่ยม ในหลักสูตร “Manufacturing Executive Program” นี้ ทาง ส.ส.ท. ได้คัดสรรเนื้อหาที่จำเป็นต่อการบริหารงานปัจจุบันและเพื่อการเตรียมการสู่อนาคต ถ่ายทอดผ่านผู้เชี่ยวชาญในทุกศาสตร์ในรูปแบบการสัมมนาที่ทันสมัย ที่ท่านมั่นใจได้ว่าเหมาะสำหรับบริหารยุคใหม่เช่นคุณ

สำรองที่นั่งออนไลน์

ติดต่อสอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง โทร. 02-7173000-29 ต่อ 793 (คุณขันทอง), 790 (คุณพรรณศิริ) e-mail : khanthong@tpa.or.th, phansiri@tpa.or.th

ทีมวิทยากร

Innovative Thinking System

ผู้อำนวยการหลักสูตร
คุณอภิวัธน์ จันทร์จรุงภักดิ์

อดีตที่ปรึกษา
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Innovative Thinking System

อาจารย์นพณรงค์ ศิริเสถียร
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Innovative Thinking System

ดร.ปรอง กองทรัพย์โต
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด

Innovative Thinking System

คุณพรเทพ เหลือทรัพย์สุข
นักวางแผนการเงิน
นักลงทุนในหุ้นและอสังหาริมทรัพย์
วิทยากรการลงทุนในหุ้นแนว value investment

Innovative Thinking System

คุณวินัย เวชวิทยาขลัง
อดีตผู้จัดการบำรุงรักษาและวางแผน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
โรงงานท่าหลวง โรงงานท่าหลวง

Innovative Thinking System

คุณสุรัตน์ ประลองศิลป์
Vice President - Supply Chain Management,
ITALTHAI INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

Innovative Thinking System

คุณนครินทร์ หอมดี
ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Innovative Thinking System

คุณเรไร เฟื่องอาวรณ์
ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

กำหนดการอบรมและสัมมนา

วัน/เดือน/ปี รอบ รายละเอียดหลักสูตร
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เช้า

“The Executive Manager Discussion Panel”

โลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคกับธุรกิจในยุคนี้และในอนาคต เพียงแค่องค์กรท่านไม่ก้าวตามการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังได้ หรือแม้แต่การก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ระมัดระวังก็อาจทำองค์กรให้หายไปจากระบบธุรกิจได้ เช่นกัน เตรียมพร้อมตัวท่านเองในมุมมองที่เปิดกว้างในช่วงเช้ากับเสวนาในบรรยากาศสบายๆ ใน “The Executive Manager Discussion Panel”

บ่าย

“The Connection with Golf Training : สายสัมพันธ์นักบริหาร”
ณ 42Tee-Off Driving Range ถนนสุขุมวิท

สานความสัมพันธ์ในรูปแบบของผู้บริหารผ่าน การ Drive Golf  ที่ผู้บริหารทุกท่านจะได้เริ่มต้นใหม่ไปพร้อมๆกัน ในบรรยากาศที่ท่านจะได้พบทั้งมิตรภาพที่แสนอบอุ่น เป็นกันเอง และท่านจะได้ค้นพบด้วยตัวท่านเองว่า ทำไมการตีกอล์ฟถึงเป็นกีฬาในดวงใจของผู้บริหารส่วนใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เช้า-บ่าย

Logistics and Supply Chain Management
ความเข้าใจและบริหารงานโดยคำนึงถึง Logistics and Supply Chain Management ในยุคปัจจุบันนั้นมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างยิ่งยวด เพราะการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบในหลายด้าน ความมั่นคงทางธุรกิจ  ต้นทุนที่แข่งขันได้  ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการต่อลูกค้า  และการวางกลยุทธ์การพัฒนาไปด้วยกันทั้งห่วงโซ่อุปทานจะนำท่านเข้าสู่ยุคการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจจะต้องเดินหน้าและแข็งแกร่งไปด้วยกัน

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • ความหมายและความสำคัญของ Logistics & supply chain
 • ระบบงานของ Logistics & supply chain ในธุรกิจ
 • ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการบริหาร Logistics & supply chain และแนวทางแก้ไข
 • ตัวชี้วัดที่สำคัญในการบริหาร Logistics & supply chain ที่มีประสิทธิภาพ
 • รูปแบบของ Logistics & supply chain ในปัจจุบัน และอนาคต
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เช้า-บ่าย

Production Management 
การวางแผนการผลิตเป็นการกำหนดทิศทางการผลิตให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของธุรกิจ และการควบคุมการผลิต คือ การตรวจสอบผลการผลิต และปรับปรุงให้เป็นไปตามแผน

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • วิธีการวางแผน MPS (Master Production Planning)
 • Rough cut capacity planning
 • Material requirement planning
 • การใช้ประโยชน์ของการวางแผนและติดตามการผลิตไปใช้ในการจัดการธุรกิจ
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เช้า-บ่าย

Quality Management
ในปัจจุบัน ท่านมักไม่ค่อยได้ยินการพูดถึงคำว่าคุณภาพสินค้าและบริการมากนัก นั้นเป็นเพราะว่า ปัจจุบันลูกค้าเข้าใจว่าคุณภาพสินค้าและบริการกลายเป็นพื้นฐานที่ต้องมีในสินค้าและบริการนั้นๆ อยู่แล้ว ซึ่งในเชิงธุรกิจคุณภาพถูกวางไว้เป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่สำคัญขององค์กรอยู่เสมอ การสร้างให้เกิดคุณภาพในสินค้าและบริการถึงระดับที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้านั้นต้องเกิดจากระบบคุณภาพที่ยอดเยี่ยมเสมอ

หัวข้อการอบรม

 • แนวคิดคุณภาพสำหรับผู้บริหาร
 • การประกันคุณภาพคืออะไร  และการสร้างให้เกิดการประกันคุณภาพ
 • จิตสำนึกคุณภาพที่ต้องสร้างให้ทุกคน
 • บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการคุณภาพ “นักประสานงานมืออาชีพ”
 • ระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในยุคแห่งยุคอนาคต   (High technology)
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เช้า Innovative Thinking System
ระบบการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อออกแบบแนวคิดในสิ่งใหม่และพัฒนาต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งหน่วยงานและองค์กรชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นได้นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายขององค์กรสู่ความสำเร็จมาแล้วอย่างมากมาย
บ่าย

Big Data for Crucial Decision Making 
ในทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า โลกในปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูล  การเก็บข้อมูลไม่ได้ยุ่งยากเหมือนยุคที่ผ่านมาเพราะมีอุปกรณ์การวัดที่ราคาถูกและเป็นแบบอัตโนมัติมีมากขึ้น
ทำให้ข้อมูลไหลเข้ามาให้เลือกใช้อย่างมากมาย การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ นำส่วนสำคัญไปใช้ปรับกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติการได้อย่างดี ซึ่งสามารถทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้เฉียบคมมากขึ้น

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • การตัดสินใจคืออะไร
 • ความสำคัญของข้อมูลและการนำผลวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้
 • การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
 • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
 • การตัดสินใจที่ถูกต้อง (Right Decision Making)
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เช้า-บ่าย

Maintenance & Facility Management
ถ้าเปรียบโรงงานเหมือนกับสิ่งมีชิวิต นอกจากอาหารแล้ว สิ่งมีชีวิตยังจำเป็นต้องมีน้ำ  อากาศ ที่ดีและไหลอย่างต่อเนื่องฉันใด  โรงงานก็จำเป็นต้องมีการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกและบำรุงรักษาที่ดีฉันนั้น ซึ่งหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญเช่นนี้จะต้องบริหารจัดการในหลายรูปแบบผสมผสานกันให้เกิดความลงตัว และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • การพัฒนาบริหารระบบซ่อมบำรุง (PoM, PM,PdM)
 • Maintenance Assurance
 • การบริหาร ข้อมูลเครื่องจักร เพื่อจัดการระบบงานซ่อม
 • การจัดทำระบบการพัฒนาความรู้ ทักษะ ฝีมือ งานซ่อมบำรุง
 • KPI วัด ประเมินความสำเร็จระบบซ่อมบำรุง
 • การบริหารงานซ่อมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CMMS : Computerized maintenance Management Systems)
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เช้า-บ่าย

People, HR & General Management
พนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญอันดับที่หนึ่งในการสร้างให้เกิดการเคลื่อนที่ขององค์กรธุรกิจสู่เป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงคาดหวังไว้ ปราศจากพนักงานองค์กรย่อมไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามที่คาดหวัง และเมื่อการเคลื่อนที่ของพนักงานเป็นไปตามความต้องการพื้นฐานที่เป็นแรงจูงใจส่วนตน ที่ต่างคนต่างต้องการแตกต่างกันไป อะไรคือสิ่งสำคัญของนำคนให้เดินไปสู่เป้าหมายส่วนตนและส่วนองค์กรได้อย่างสมดุล และยังยืน

หัวข้อการอบรม

 • ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องเข้าใจ
 • การสร้างแรงจูงใจเชิงระบบที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่าง
 • ผู้บริหารกับการพัฒนาพนักงาน
 • การสร้างกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (QCC-Kaizen-5S)
 • ระบบการวัดความรู้&ความสามารถเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Competency Assessment for People Development)
 • การสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เช้า-บ่าย

Financial Management
จากไม่รู้เรื่อง ก็ไม่อาจสร้างเงินได้  เมื่อการเงินเปรียบเสมือนยาขมสำหรับผู้บริหารส่วนใหญ่ แต่บทบาทที่ท่านเป็นและรับผิดชอบจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินๆ ทองๆ อยู่เสมอ
แม้รู้ว่า การเงินคือยาขม แต่ก็จำเป็นต้องดื่มเพื่อรักษาโรคและพื้นฟูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินที่มาทำให้การบริหารการเงินเป็นเรื่องไม่ยาก

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • พื้นฐานโครงสร้างต้นทุน
 • บัญชีต้นทุน
 • การคำนวณ Payback Period 
 • สภาพคล่องทางด้านการเงินและความอยู่รอดของธุรกิจ Balance Sheet and Profit and Loss Statement
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เช้า-บ่าย

Best Practice Factory in Productivity Management
ทัศนศึกษาดูงานที่บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

เมื่อการบริหารจัดการเป็นไปอย่างเชื่อมโยงและบูรณาการในทุกฝ่าย ทุกส่วนงานโดยผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วม สร้างแนวทางการเพิ่มผลผลิตที่พนักงานทุกคนเต็มใจ

เรียนรู้เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จจากองค์กรต้นแบบระดับประเทศ  รับรองด้วยรางวัลระดับประเทศระดับสูงสุด  Diamond  จากเวที Thailand 5S Award และรางวัลระดับประเทศอีกหลายรายการเช่น Thailand Lean Award , Thailand Quality Award เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารขององค์กร
 2. มีแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการวางแผนกลยุทธ์
 3. มีแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบคู่แข่งขัน เสริมจุดแข็งขององค์กรให้เป็นเอกลักษณ์
 4. คิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และประมวลการตัดสินใจในกรณีต่างๆ
 5. เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และเป็นผู้นำในการบริหารให้ประสบความสำเร็จ
 6. ยกระดับความรู้ ทักษะ ในการบริหารงานตตั้งแต่ Supply Chain บริหารการผลิต การบริหารงานคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับผู้บริหาร
 7. มีประสิทธิภาพตามสมรรถนะในตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน และสามารถรับตำแหน่งที่เติบโตสูงขึ้นในอนาคต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวหน้างานอาวุโส, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการอาวุโส, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

อัตราค่าลงทะเบียน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • สมาชิก 35,000 บาท
 • บุคคลทั่วไป 41,000 บาท

สำรองที่นั่งออนไลน์


สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายงานการศึกษาฝึกอบรมวินิจฉัยให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง โทร. 02-7173000-29 ต่อ 793 (คุณขันทอง), 790 (คุณพรรณศิริ) e-mail : khanthong@tpa.or.th, phansiri@tpa.or.th

คำสำคัญ: Manufacturing Executive Program Manufacturing Executive แนวคิดผู้บริหาร Top Management ผู้บริหารยุคใหม่ อภิวัธน์ จันทร์จรุงภักดิ์ นพณรงค์ ศิริเสถียร ดร.ปรอง กองทรัพย์โต พรเทพ เหลือทรัพย์สุข วินัย เวชวิทยาขลัง สุรัตน์ ประลองศิลป์ นครินทร์ หอมดี เรไร เฟื่องอาวรณ์