Toyota Production System (TPS)
ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า รุ่น 21

Toyota Production System - TPS คือ ระบบการผลิตของ TOYOTA ที่ยึดหลักการผลิต โดยไม่มีของเหลือซึ่งประกอบด้วย 2 เสาหลัก สำคัญ คือ Just In Time และ Autonomation โดยมุ่งเน้นที่จะขจัดความสูญเปล่า (Muda) ให้หมดสิ้นไป ด้วยการผลิตสิ่งที่จำเป็น ในเวลาที่จำเป็น เฉพาะที่จำเป็น และเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น เครื่องจักรก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติทำให้ทราบถึงปัญหาและสามารถวางแผนปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วส่งผลในการลดต้นทุนการผลิต และช่วยประหยัดพลังงาน


รุ่น 21 : วันที่ 1-2, 8-9, 15-16, 22-23 พฤศจิกายน 2561

สำรองที่นั่งออนไลน์

ติดต่อสอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง
โทร. 02-7173000 ต่อ 790 (คุณพรรณศิริ) 793 (คุณขันทอง) e-mail : phansiri@tpa.or.th, khanthong@tpa.or.th

กำหนดการอบรม

1 พฤศจิกายน 2561
ปรัชญาการจัดการของบริษัทโตโยต้า (TOYOTA WAY)
การควบคุมสถานที่ทำงาน (Work Site Control)
2 พฤศจิกายน 2561
กระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง
8 พฤศจิกายน 2561
งานมาตรฐาน (Standardized Work) and Workshop
9 พฤศจิกายน 2561
ระบบดึง (Pull System) และหลักการเขียน MIFC
15 พฤศจิกายน 2561
Kanban System and JIDOKA (Autonomation)
16 พฤศจิกายน 2561
HEIJUNKA and Workshop
22 พฤศจิกายน 2561
Simulation 6 Step โดยระบบหลักการผลิตแบบโตโยต้า
23 พฤศจิกายน 2561
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงที่ทำระบบ TPS
Toyota Production System (TPS) Toyota Production System (TPS)

บรรยายโดย

  1. อาจารย์ชูเกียรติ วีรพันธุ์ (TMAP - EM)
  2. อาจารย์สมชาย อยู่คุ้ม (TMAP - EM)
  3. อาจารย์ไพลิน ขาวสะอาด (TMAP-EM)
  4. อาจารย์วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ (TNI)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • วุฒิการศึกษาต้อง ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า, ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เบื้องต้นทางด้าน TPS

อัตราค่าลงทะเบียน

  • สมาชิก 23,000+Vat7% = 24,610 บาท
  • บุคคลทั่วไป 26,000+Vat7% = 27,820 บาท
  • รับจำนวน 20 ท่าน

สำรองที่นั่งออนไลน์


สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายงานการศึกษาฝึกอบรมวินิจฉัยให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ติดต่อ โทร. 02-7173000 ต่อ 790 (คุณพรรณศิริ) 793 (คุณขันทอง) e-mail : phansiri@tpa.or.th, khanthong@tpa.or.th

คำสำคัญ: Toyota Production System TPS ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า ระบบการผลิตของ TOYOTA Just In Time Autonomation