Toyota Production System (TPS)
ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า รุ่น 24

Toyota Production System - TPS คือ ระบบการผลิตของ TOYOTA ที่ยึดหลักการผลิต โดยไม่มีของเหลือซึ่งประกอบด้วย 2 เสาหลัก สำคัญ คือ Just In Time และ Autonomation โดยมุ่งเน้นที่จะขจัดความสูญเปล่า (Muda) ให้หมดสิ้นไป ด้วยการผลิตสิ่งที่จำเป็น ในเวลาที่จำเป็น เฉพาะที่จำเป็น และเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น เครื่องจักรก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติทำให้ทราบถึงปัญหาและสามารถวางแผนปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วส่งผลในการลดต้นทุนการผลิต และช่วยประหยัดพลังงาน

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หรือ TNI เปิดการฝึกอบรมในหลักสูตร ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) เพราะเล็งเห็นบทบาทความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร ในภาคอุตสาหกรรมให้มีความสามารถในด้านการจัดการอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ


รุ่น 24 : วันที่ 7-8, 14-15, 21-22 และ 28-29 พฤศจิกายน 2562

สำรองที่นั่งออนไลน์

ติดต่อสอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง
โทร. 02-7173000 ต่อ 791 (คุณกรทิพย์) 793 (คุณขันทอง) e-mail : kornthip@tpa.or.th, khanthong@tpa.or.th

กำหนดการอบรม (หลักสูตร 8 วัน)

วันที่ 1
ปรัชญาการจัดการของบริษัทโตโยต้า (TOYOTA WAY)
การควบคุมสถานที่ทำงาน (Work Site Control)
วันที่ 2
กระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 3
งานมาตรฐาน (Standardized Work) and Workshop
วันที่ 4
ระบบดึง (Pull System) และหลักการเขียน MIFC
วันที่ 5
Kanban System
Staging Area, Shipping Time Chart Rule of Truck Driver Come In
วันที่ 6
HEIJUNKA and Workshop
JIDOKA (Autonomation)
วันที่ 7
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงที่ทำระบบ TPS
วันที่ 8
Simulation 6 Step โดยระบบหลักการผลิตแบบโตโยต้า
Toyota Production System (TPS) Toyota Production System (TPS)

บรรยายโดย

  1. อาจารย์ชูเกียรติ วีรพันธุ์ (TMAP - EM)
  2. อาจารย์สมชาย อยู่คุ้ม (TMAP - EM)
  3. อาจารย์ไพลิน ขาวสะอาด (TMAP-EM)
  4. อาจารย์วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ (TNI)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • วุฒิการศึกษาต้อง ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เบื้องต้นทางด้าน TPS

อัตราค่าลงทะเบียน

  • สมาชิก 23,000+Vat7% = 24,610 บาท
  • บุคคลทั่วไป 26,000+Vat7% = 27,820 บาท

สำรองที่นั่งออนไลน์

วุฒิบัตรสามารถเทียบโอนรายวิชากับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้


สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายงานการศึกษาฝึกอบรมวินิจฉัยให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ติดต่อ โทร. 02-7173000 ต่อ 791 (คุณกรทิพย์) 793 (คุณขันทอง) e-mail : kornthip@tpa.or.th, khanthong@tpa.or.th

คำสำคัญ: Toyota Production System TPS ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า ระบบการผลิตของ TOYOTA Just In Time Autonomation