Recommended & Premium Courses

คอร์สแนะนำจากศูนย์อบรมและรับรองคุณวุฒิครบวงจร ส.ส.ท.


Toyota Production System (TPS) ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า
Toyota Production System (TPS) ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า ยอดนิยม

อ.ชูเกียรติ วีรพันธุ์, อ.สมชาย อยู่คุ้ม, อ.ไพลิน ขาวสะอาด, อ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์

Toyota Production System - TPS คือ ระบบการผลิตของ TOYOTA ที่ยึดหลักการผลิต โดยไม่มีของเหลือซึ่งประกอบด้วย 2 เสาหลัก สำคัญ คือ Just In Time และ Autonomation โดยมุ่งเน้นที่จะขจัดความสูญเปล่า (Muda) ให้หมดสิ้นไป ด้วยการผลิตสิ่งที่จำเป็น ในเวลาที่จำเป็น เฉพาะที่จำเป็น และเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น เครื่องจักรก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติทำให้ทราบถึงปัญหา และสามารถวางแผนปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วส่งผลในการลดต้นทุนการผลิต และช่วยประหยัดพลังงาน

รุ่น 24 : 7-8, 14-15, 21-22 และ 28-29 พฤศจิกายน 2562

26,000 บาท สมาชิก ส.ส.ท. 23,000 บาท สำรองที่นั่งออนไลน์


Executive’s Innovative Thinking System
Executive’s Innovative Thinking System ยอดนิยม

Mr.Hiromichi Ikeda - คุณสุธี พนาวร

สร้างสรรค์ความคิด พัฒนาต่อยอด ก้าวไกลสู่ความสำเร็จ ITS เป็นระบบการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อออกแบบแนวคิดในสิ่งใหม่และพัฒนาต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งหน่วยงานและองค์กรชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นได้นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรสู่ความสำเร็จมาแล้วอย่างมากมาย

รุ่น 4 : 12-13, 20-21 พฤศจิกายน 2561

41,000 บาท สมาชิก ส.ส.ท. 36,000 บาท สำรองที่นั่งออนไลน์

Business Leaders, Marketing Leader, Product & Business Design, HR & Organization Development :: ภาษาอังกฤษ และการบรรยายเสริมด้วยภาษาไทย


เคล็ด(ไม่)ลับ ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Monozukuri
เคล็ด(ไม่)ลับ ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Monozukuri

Mr. Toshimichi Hata

Monozukuri เป็นการผสมผสานของคำว่าการออกแบบ, ผลิตภัณฑ์, ความเชี่ยวชาญ, เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นระบบหรือเครื่องมือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จะเกิดขึ้นได้นั้น คนหรือพนักงาน...เป็นกลไกสำคัญ

18-19 ธันวาคม 2561

12,500 บาท สมาชิก ส.ส.ท. 11,000 บาท

ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบุคลากร, ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ TQM TPM และ TPS หรือ Lean


สถิติเพื่อการตัดสินใจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 : แนวทางกลไกทางสถิติ
สถิติเพื่อการตัดสินใจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 : แนวทางกลไกทางสถิติ

ร.ศ. กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

เพื่อให้วิศวกรได้เข้าใจถึงกลไก (Mechanism) ของการประมวลผลก่อนการตัดสินใจจากผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์

รุ่น 1 : 25 – 26 กันยายน, 3 – 5 ตุลาคม 2561

18,500 บาท สมาชิก ส.ส.ท. 16,000 บาท สำรองที่นั่งออนไลน์

วิศวกร, นักวิจัย, นักวิทยาศาสตร์, วิทยากรและอาจารย์ประจำวิชาสถิติวิศวกรรมและคิวซี


Safety Sub Assessor (SSA)
Safety Sub Assessor (SSA) ยอดนิยม

หลักสูตรผู้ประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นกลาง ที่ต่อมาจากหลักสูตรผู้ประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นต้น (Safety Basic Assessor : SBA) ซึ่งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น โดยความร่วมมือของสมาคมอุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าญี่ปุ่น (Nippon Electric Control Equipment Industries Association – NECA) โดยได้บรรจุเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานกับเครื่องจักรที่เจาะลึกยิ่งขึ้น ครอบคลุมไปถึงการคำนวณเพื่อออกแบบระยะปลอดภัยในกรณีต่างๆ และวิธีการทำการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับ Safety Assessor (SA) ต่อไป

รุ่น 6 : 19-21 ก.ย. 2561, รุ่น 7 : 19-21 ธ.ค. 2561, จัดสอบ SSA 15 ม.ค. 2562

6,500 บาท สมาชิก ส.ส.ท. 6,200 บาท

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับผู้บริหาร, ระดับวิชาชีพ และระดับหัวหน้างาน, วิศวกรผู้ออกแบบหรือสั่งซื้อเครื่องจักร, วิศวกรโรงงานหรือ ผู้ที่มีหน้าที่ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน, ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร


หลักสูตร PLANT DIRECTOR
หลักสูตร PLANT DIRECTOR

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, คุณสุพัฒน์ เอื้องพูลสวัสดิ์, ดร.ปรอง กองทรัพย์โต, คุณเจริญ แก้วสุกใส, คุณชาญชัย อุดมลาภธรรม, คุณกานต์ ประพฤติชอบ, คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร, คุณกมล ชุติพงศ์นาวิน, คุณวสันต์ เบนซ์ทองหล่อ, ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล, คุณสุธี พนาวร, คุณนครินทร์ หอมดี, ดร.กฤษณ์ จงสฤษดิ์, คุณเรไร เฟื่องอาวรณ์, คุณเฉลิมชัย แพทริคไชยวุฒิ, คุณยศณรงค์ เอื้อเฟื้อ

เรียนรู้วิสัยทัศน์ เปิดมุมมองรอบด้าน จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ นำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

รุ่น 5 : เร็วๆ นี้

กรรมการผู้จัดการ (Managing Director), ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager), ผู้จัดการฝ่ายหรือผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager) :: ภาษาไทย


Manufacturing Executive Program
Manufacturing Executive Program

คุณอภิวัธน์ จันทร์จรุงภักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร และทีมวิทยากร

ทำอย่างไรผู้จัดการเช่นท่านจะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าก่อนองค์กรอื่นได้อย่างยอดเยี่ยม ในหลักสูตร Manufacturing Executive Program นี้ ทาง ส.ส.ท. ได้คัดสรรเนื้อหาที่จำเป็นต่อการบริหารงานปัจจุบันและเพื่อการเตรียมการสู่อนาคต ถ่ายทอดผ่านผู้เชี่ยวชาญในทุกศาสตร์ในรูปแบบการสัมมนาที่ทันสมัย ที่ท่านมั่นใจได้ว่าเหมาะสำหรับบริหารยุคใหม่เช่นคุณ

รุ่น 6 : เร็วๆ นี้

หัวหน้างานอาวุโส, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการอาวุโส, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย :: ภาษาไทย


Project Management Professional Training
Project Management Professional Training

รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย, คุณพิชญ์ เตชะกำธร

หลักสูตรการบริหารโครงการนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวน หรือต้องการพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ หรือผู้ที่ต้องการนำความรู้เรื่องการบริหารโครงการไปใช้ในการสอบ PMP Certification ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า PMP เป็นมาตรฐาน ที่ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการจัดการโครงการในระดับสากล สามารถใช้ประกอบการทำงานด้านบริหารโครงการได้ทั่วโลก ดังนั้นหลักสูตรการบริหารโครงการนี้จึงเหมาะสำหรับการเตรียมความพร้อม และขยายโอกาสสำหรับการทำงานใน AEC

รุ่น 8 : เร็วๆ นี้